Publikacje

25.05.2013 | autor:

Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej w sprawie deklaracji rządu uderzających w podstawy polskiej polityki edukacyjnej

Prawica Rzeczypospolitej z oburzeniem przyjmuje wczorajsze – wygłoszone w Sejmie w imieniu premiera rządu – wystąpienie minister równouprawnienia, pani Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz. Pani Minister w całości podpisała się pod postulatami politycznego ruchu homoseksualnego, twierdząc, że brak wątków homoseksualnych w nauczaniu szkolnym stanowiłby dyskryminację homoseksualistów. Tymczasem moralna dezaprobata homoseksualizmu nie jest żadną dyskryminacją ani fobią, ale wyrazem norm etyki życia rodzinnego, z których wyrasta cała nasza cywilizacja i które spełniają niezastąpioną rolę w kształtowaniu dobra wspólnego i szacunku dla godności ludzi.Przypominamy, że 23 czerwca RP 2006 „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, utożsamiając się z judeochrześcijańskim dziedzictwem moralnym Europy” jednoznacznie stwierdził, że „nie może aprobować wprowadzania do dokumentów Unii Europejskiej pojęć w rodzaju «homofobia»”. Z oburzeniem przyjmujemy więc używanie tego rodzaju pojęć przez przedstawicieli polskiego rządu. Przypominamy, że Konstytucja Rzeczypospolitej wyraża wdzięczność „naszym przodkom (…) za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie”, a ustawa o systemie oświaty przyjmuje za podstawę wychowania w polskich szkołach szacunek dla „chrześcijańskiego systemu wartości”.Pani Minister na poparcie swej polityki powoływała się na dokumenty Unii Europejskiej i deklarację przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Robiła to zupełnie pomijając stanowisko przyjęte (ogromną większością głosów) przez Sejm Rzeczypospolitej w przedakcesyjnej Uchwale z 11 kwietnia RP 2003, iż „polskie prawodawstwo w zakresie moralnego ładu życia społecznego, godności rodziny, małżeństwa i wychowania oraz ochrony życia nie podlega żadnym ograniczeniom w drodze regulacji międzynarodowych”.Wzywamy rząd do wycofania się z polityki naruszającej te zasady i do odwołania pani minister Kozłowskiej-Rajewicz z zajmowanego przez nią stanowiska.(-) Marek Jurek, prezes Prawicy Rzeczypospolitej(-) Krzysztof Kawęcki, wiceprezes ZG Prawicy Rzeczypospolitej

Spoty telewizyjne

Kandydaci Prawicy Rzeczypospolitej w okręgach